Rekordmange kontaktet Pasient- og brukerombudet i 2021

Aldri før har landets 15 pasient- og brukerombud fått så mange henvendelser fra befolkningen som i fjor. Nærmere 17 000 henvendelser gir en økning på over 2200 fra året før. Fastlegeordningen ruver soleklart øverst i statistikken over hvorfor ombudet kontaktes.

– Basert på det vi får inn til oss, ser det ut til at de to største utfordringene i norsk helsevesen er fastlegekrisen og psykisk helsevern, sier nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik.

1/4 av alle henvendelsene som gjelder spesialisthelsetjenesten, handler om pasienter, brukere og pårørendes erfaringer fra psykisk helsevern.

– Vi opplever en jevn stigning. Bare de 4 siste årene har det vært en økning på over 25 % av henvendelser til oss innen psykisk helsevern. Særlig frykter vi at mange barn og unge blir kasteball mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner som ikke har godt nok psykisk helsetilbud for barn og unge. Mange får avslag på henvisninger med begrunnelse om at forsvarlig helsehjelp kan gis i kommunen. Samtidig vet vi at det er store forskjeller på hvilke tjenester kommunene tilbyr til pasienter med behov for behandling innen psykisk helsevern.

Frykten er spesielt stor etter erfaringer Pasient- og brukerombudet har gjort seg gjennom årene med koronapandemi. Antall henvendelser om psykisk helsevern for barn og unge steg fra 188 til 309 på ett år.

– Vi tror ikke utfordringene forsvinner selv om pandemien er over. Snarere tvert imot, forteller Bruvik.


1 av 5 som kontakter oss gjør det fordi de har utfordringer med fastlegeordningen
Likevel, det er utfordringer med fastlegeordningen som gjør at flest henvender seg til Pasient- og brukerombudene i hele Norge. 20% av alle henvendelser i 2021, handler om fastlegeordningen. 

– Utviklingen er ikke til å ta feil av, den har økt hvert eneste år fra 2018 til i dag. Statistikken vår gjenspeiler hvordan pasienter i hele landet opplever store utfordringer med ordningen, understreker det nasjonale koordinerende ombudet.

Hun påpeker at fastlegekrisen nå er en realitet i mange kommuner, også i flere av landets største. 

– Det har gått fra å være et problem i distriktet til å også bli et storbyproblem. Vi er bekymret for om pasientsikkerheten i fastlegeordningen er god nok i mange av landets kommuner. 


Pasient- og brukerombudet trekker særlig dette frem i vår felles nasjonale årsmelding 2021:

• Fastlegekrisen truer pasientsikkerheten

• Pasientens bosted skal ikke være avgjørende for hvilke helse- og omsorgstjenester som gis.

• Vurdering av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien må bli bedre.

• Koordinatorordningen fungerer ikke etter intensjonen. Den må evalueres.

• Pasienter i LAR- behandling må gis reell medvirkning i sin behandling.


Her finner du oversikt over alle våre årsmeldinger