Her er tidenes første Brukerråd i Pasient- og brukerombudet

Møt medlemmene:

Her er tidenes første Brukerråd i Pasient- og brukerombudet

Nasreen Begum
45 år gammel kvinne bosatt i Oslo kommune. Nasreen er initiativtaker og organisasjonsleder av Bydelsmødrene i hovedstaden.  I tillegg startet hun den frivillige organisasjonen "Stolte jenter", et lavterskel treningstilbud for unge jenter. Nasreen Begum kom til Norge fra Pakistan som 20-åring.

Marie Dahlskjær
27 år gammel kvinne bosatt i Bodø kommune. Marie gikk nylig av som leder av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset, men er nå medlem i Brukerutvalget ved samme sykehus. Hun har sittet i sentralstyret til BURG (Norsk Revmatikerforbundet sin barne- og ungdomsgruppe) i flere år, og er leder i BURG Nordland. 

Tore Haukvik
74 år gammel mann bosatt i Larvik. Tore sitter i helseutvalget i Pensjonistforbundet i Vestfold og i Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Tore jobbet tidligere som allmennlege og kommunalsjef for helse og velferd. Han har lang erfaring fra å jobbe med samhandling, både innad i kommunen, men også mellom sykehus og kommuner.

Marianne Clementine Håheim
34 år gammel kvinne bosatt i Bergen. Marianne er en del av Helse Bergen sitt brukerutvalg, brukerpanelet i Alrek helseklynge, strategisk brukerutvalg i NAV Vestland, samt en del av Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (Norspis). I tillegg er hun en del av Fagråd for ernæring i Helse Bergen og brukerdeltaker i ulike prosjekt i foretaket. Marianne har pasienterfaring med spiseforstyrrelser, er interessepolitisk rådgiver i Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) og har ansvar for brukermedvirkning der.

Jonas Brodin Rist
19 år gammel mann som bor og studerer i Tromsø. Jonas er samisk og kommer opprinnelig fra Tana kommune, der han har erfaring fra Tana kommunes ungdomsråd. Jonas har selv pasienterfaring.

Marius Sjømæling
37 år gammel mann bosatt i Asker. Marius er generalsekretær i Barn av rusmisbrukere (Barnavrus), som han selv startet i 2009. Han har erfaring både som pasient og pårørende, og har erfaring fra flere brukerråd.

Samina Tagge
55 år gammel kvinne bosatt i Oslo. Samina er nestleder i Helsedirektoratets brukerråd, representerer og jobber med minoritetsbefolkning. Hun er leder i Foreningen for Flerkulturelle Minoriteter, er daglig leder hos Kulturkonsulenten, samt er leverandør av mangfold og kultursensitive tiltak i offentlig sektor. Samina har bakgrunn som både pasient og pårørende.
 
Alva Aspmo
Alva er 17 år gammel jente bosatt i Kvinnherad kommune på Vestlandet. Hun er leder av Ungdomsrådet i Helse Bergen, og sitter i styret i BURG Hordaland, som er barne- og ungdomsorganisasjonen til Revmatikerforbundet. Alva er helsefagarbeiderelev på videregående skole.

Varamedlem:
Nina Bakkefjord
45 år gammel kvinne bosatt i Østfold. Nina er mamma til et barn med helsemessige utfordringer og BPA der mor er arbeidsleder. Nina er engasjert i Løvemammaene, og jobber som sosionom med prosjekt og innen barnevern.
 

Brukerrådets oppgaver og mandat
•    Brukerrådet skal ha en rådgivende rolle hos pasient- og brukerombudet, og bidra med innspill i saker som angår tjenestetilbudet vårt.
•    Brukerrådet skal bidra i arbeidet med mål- og strategiarbeid, omstillingsprosesser og faglige prosjekter.
•    Bidra med brukerperspektiv.
•    Enkeltsaker vil ikke behandles i Brukerrådet.
•    Vi vil ha minimum ett formelt møte årlig. Så sant det er mulig vil dette møtet avholdes fysisk.
•    I tillegg til det faste årlige møtet vil brukerrepresentantene enten individuelt eller som gruppe, kunne bli bedt om å komme med innspill. Brukerrådsrepresentantene kan eksempelvis bli bedt om å om å gi tilbakemeldinger på enkeltspørsmål eller gi lengre skriftlige innspill til kollegiet i forbindelse med systemsaker, prosjekter, enkelte pasientgrupper, bestemte rettigheter eller på organisatoriske forhold i ombudsordningen. Brukerrådsrepresentantene kan uttale seg om alle typer saker som tilhører tjenesteområdet. Oppgaver til brukerrådet skal gå via koordinerende ombud.
•    Brukerrådets innspill er rådgivende.