Årsmelding fra pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet mottok over 14.000 pasient-, bruker- og pårørendeerfaringer i 2020. I vår årsmelding kan du blant annet lese om ulike konsekvenser av covid-19.

Årsmelding fra pasient- og brukerombudet

Avbrutte behandlinger og besøksrestriksjoner

Covid-19-pandemien førte til, i en periode, at enkelte pasient- og brukerrettigheter ble midlertidig fjernet eller svekket. Dette gjaldt bestemmelser om

  • frist og fristbrudd.
  • frister for vurderinger av henvisninger.
  • rett til fornyet vurdering.
  • rett til fritt behandlingsvalg.
  • rett til individuell plan
  • kontaktlege.

Pasienter fikk også avbrutt eller begrenset behandling da ulike behandlingstilbud ble stengt.

Besøksrestriksjoner på sykehus og sykehjem berørte mange pasienter og pårørende. Stadige endringer av råd, pålegg og restriksjoner har vært utfordrende for tjenestene både i kommuner og på sykehus, og ikke minst for de pasienter, brukere og pårørende som har blitt direkte berørt.

Tilsynsmyndighetene endret praksis under pandemien for behandling av tilsynssaker for å unngå unødig belastning på helse- og omsorgstjenestene. Dette førte til at noen tilsynssaker ble avsluttet uten avgjørelse, og det ble strengere prioritering for hvilke saker det blir opprettet tilsyn i.

I Pasient- og brukerombudets årsmelding kan du lese om offentlig tannhelsetjeneste, problemer med endring i blå-reseptordningen (off-label), utfordringer hos fastlegene og i kontaktlegeordningen, og når pasienter velger å ikke la seg behandle.